Vad är värdegrund?

Vad är värdegrund egentligen? Man kan höra ordet värdegrund när olika företag, myndigheter och organisationer intervjuas och inte sällan i samband med att något fel har skett. Det strider mot vår värdegrund , är en vanlig kommentar i sådana situationer. Vad betyder då det?

En värdegrund är ett förhållningssätt som företag, organisationer och myndigheter tar fram gemensamt och som, helt enkelt, visar vad som gäller för alla inblandade – chefer, anställda, aktiva osv. En värdegrund bör vara konkret. Många företag snöar in i olika luddiga uttryck och floskler. Det kan skapa situationer där missförstånd sker och där en anställd inte alls tycker att hen bryter mot företagets värdegrund. Därför bör man försöka vara konkret och mer direkt då man skapar det dokument som sedermera blir den värdegrund som alla godkänner och står bakom.

Det senare är viktigt och ett tips är att alla också inkluderas i arbetet med vad som gäller. Vilka handlingar, vilka värderingar och vilka normer gäller för ert företag, er organisation och för er arbetsplats? Låt alla komma till tals. Det ger mindre risker för missförstånd och det skapar också en värdegrund som de facto alla vill stå bakom.En värdegrund tydliggör var man står och hur man ska agera i olika givna situationer.

Polisens värdegrund – exempel på värdegrund

Det intressanta med en värdegrund och arbetet med sådana är att de skiljer sig åt. Vi kan återge några myndigheters värdegrund och där vi börjar med några exempel ur Polisens.

 • Engagemang – med ansvar och respekt. Polisen tar ansvar för sin uppgift och värnar om allas lika värde.
 • Effektiva – för resultat och utveckling. Polisen fokuserar på resultat, samarbete och på att ständigt utvecklas.
 • Tillgänglighet – för allmänhet och för varandra. Polisen är hjälpsamma, stödjande och flexibla.

Utöver detta så finns även andra punkter inskrivna i Polisens värdegrund. Man ska bland annat arbeta med likabehandling i åtanke. Ingen ska diskrimineras och detta oberoende av kön, sexuell läggning, funktionsnedsättning, etnicitet eller exempelvis ålder. Polisen ska även spegla samhället och därigenom ta tillvara på den kompetens som exempelvis mångfald medför.

Utöver detta finns även givna punkter inom områden som rör Organisationen, Kompetensförsörjningen, Arbetsmiljöfrågor och exempelvis säkerhetsprövning inför rekryteringar.

Skolans Värdegrund

Skolan har också en värdegrund och det kan vara intressant att ta fram några punkter även ur den. En uppenbar svårighet med en värdegrund för skolan är att en sådan kan ligga stick i stäv med vad föräldrar och elever ska arbeta med på egen hand. Där handlar den om att hitta en balans. Man följer ett styrdokument framtaget av Skolverket. Nedan följer några exempel på hur detta ser ut och som ska inkluderas i arbetet med den egna värdegrunden.

 • Alla människors lika värde.
 • Jämställdhet.
 • Människolivets okränkbarhet.
 • Individens frihet och integritet
 • Solidaritet mellan människor.

Utifrån dessa punkter kan skolan därefter diskutera och konkretisera kring hur den egna värdegrunden ska se ut. Detta är även vanligt förekommande på förskolor.

Försvarsmaktens Värdegrund

Några viktiga punkter ur Försvarsmaktens värdegrund får avsluta och detta i form av en något modifierad version som visar värdegrunden med breda penseldrag.

 • Öppenhet: Försvarsmaktens medarbetare samarbetas och löser uppgifter tillsammans. Alla ska ha förmågan att verka i olika kulturella och sociala miljöer – det innebär att man också respekterar skillnader vad gäller kulturer och religioner. Alla som bidrar till Försvarsmaktens verksamheter – oavsett ålder, kön, religion, etnicitet, sexuell läggning, politisk åskådning eller funktionshinder – är välkomna och respekterade.
 • Resultat: Försvarsmakten drivs av att leverera varje uppdrag i rätt tid och med rätt resultat. Man hushåller med resurser och alla medarbetare behandlar varandra – och andra – med respekt. Riskbedömningar sker alltid.
 • Ansvar. Alla medarbetare tar ansvar och är lojala – både mot varandra och mot uppdraget. Alla som bidrar tar också ansvar för resultatet. Att respektera och följa beslut, order och regler är en förutsättning. Samtliga tar avstånd från droger och missbruk och värnar om den egna hälsan både fysiskt och mentalt.