Vad är diskriminering?

Vad är diskriminering egentligen? Diskriminering kan komma i olika former och är därför svårt att förklara på ett enkelt sätt. I grund och botten så handlar det emellertid om att en person blir utsatt för en orättvis behandling.

I Sverige finns en lag – Diskrimineringslagen – som reglerar och som syftar till att motverka diskriminering av alla slag. Lagen såg dagens ljus 2009 och finns för att främja människors lika värde, människors lika möjligheter och rättigheter och detta oavsett religion, kön, etnisk tillhörighet, könsidentitet, religion, funktionsnedsättning, ålder eller sexuell läggning.

Kort sagt: alla ska ges samma chanser och möjligheter i exempelvis arbetslivet och inom andra sammanhang såsom exempelvis utbildning, vård, socialtjänsten, värnplikt och gällande varor, tjänster och bostäder. Alla dessa är exempel på några av de områden där diskriminering inte får förekomma och där lagen i fråga gäller.

Vad betyder diskriminering?

Det finns dock även områden som inte regleras av diskrimineringslagen. Lagen skyddar först och främst individer och inte organisationer och företag. Den gäller inte för hur vi behandlar varandra som medmänniskor i allmänhet.

Om exempelvis en granne behandlar dig på ett sämre sätt så strider han inte mot diskrimineringslagen. Han är måhända en idiot, men han bryter inte mot denna lag. Diskrimineringslagen gäller ej heller för reklam, tv, radio, eller sociala medier och innehåll i dessa kanaler. Det finns däremot andra lagar som mer än väl täcker in dessa båda områden.

Det finns sex olika områden och former för diskriminering och dessa ser ut enligt följande:

 • Kön-
 • Etnisk tillhörighet.
 • Religion eller trosuppfattning
 • Ålder.
 • Funktionsnedsättning.
 • Sexuell läggning.
 • Könsöverskridande identitet eller uttryck.

Diskriminering i arbetslivet – exempel

Det stora problemet och de största exemplen på diskriminering kan hämtas från arbetslivet. Vi ger några sådana exempel i punktform:

Så kan diskriminering i arbetslivet se ut.

 • Direkt diskriminering. Du har missgynnats genom att du blivit sämre behandlad än dina kollegor.
 • Indirekt diskriminering. Genom att tillämpa en bestämmelse kan man diskriminera personer av ett visst kön, ålder, sexuell läggning, religiös tro eller med viss etnisk tillhörighet. Bestämmelsen – eller kriteriet eller förfaringssättet – kan verka neutralt, men skärskådat så är det diskriminerande.
 • Bristande tillgänglighet. Ett klassisk exempel på där personer med funktionsnedsättning kan diskrimineras. Det kan handla om trappor som saknar ramp eller där det inte finns handikappanpassade toaletter.
 • Sexuella trakasserier. Att någon på arbetet kränks genom sexuella närmanden eller kommentarer.
 • Trakasserier. Någon person kränks och detta genom kommentarer – exempelvis – om etnisk härkomst, sexuell läggning, könsidentitet eller uttryck samt exempelvis en funktionsnedsättning.
 • Instruktioner om att diskriminera. Här kan det handla om att en högre chef delegerar trakasserier – enligt ovan nämnda exempel – vidare till en underordnad i syfte att denne ska kränka en kollega.